nl imvucredits.nl

XKZ Exchange

Verdien IMVU credits

Onze Developers

lolitakisss
lolitakisss

Meer »

GRATIS XKZ Badge

Vul je avatarnaam in om de XKZ badge GRATIS te ontvangen!Badge

XKZ Nieuwsbrief

Voer je e-mail adres in om informatie over bijvoorbeeld kortingsacties te ontvangen:Gift

Hulp nodig?

Live IMVU & Skype hulp dagelijks van 21.00-22.00 uur EU tijd.

Dagelijkse weggeefactie

Daily credit givaway

XKZ @ Facebook

XKZ @ Twitter

XKX Exchange logo

Algemene voorwaarden (verkoop)

Hieronder zijn onze algemene verkoopvoorwaarden beschreven.

Artikel 1 Definities

1. De dienstverlener: de besloten vennootschap RFD Media B.V., handelend onder de officieel geregistreerde handelsnaam XKZ Exchange, gevestigd te Leiden, Nederland.
2. De afnemer: de gebruiker van de dienst van de dienstverlener.
3. De overeenkomst/de dienst: de verbintenis tussen de dienstverlener en afnemer, waarbij de dienstverlener na aankoop virtuele valuta ter beschikking stelt aan de afnemer.
4. De algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
5. Partijen: de dienstverlener en de afnemer gezamenlijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten zoals bedoeld in artikel 1.3.
2. Afwijken van de algemene voorwaarden is niet mogelijk.
3. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, zullen partijen ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. De algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door de dienstverlener worden gewijzigd. De wijzigingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten na moment van publicatie.

Artikel 3 Totstandkoming

1. De dienstverlener benadrukt dat er landen zijn waar de overeenkomst niet (volledig) is toegestaan of waarbij leeftijd en beschikkingsbevoegdheid van belang zijn. Indien wetgeving van het land waarin de afnemer zich bevindt zich verzet tegen het sluiten van de overeenkomst, mag de afnemer de overeenkomst niet afsluiten. Door deze overeenkomst aan te gaan, verklaart de afnemer expliciet dat hij/zij daartoe bevoegd is en dat eveneens wettelijk is toegestaan.
2. De dienstverlener biedt de virtuele valuta aan op het internet.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. De afnemer aanvaardt het aanbod en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden door via internet de virtuele valuta aan te schaffen.
5. De dienstverlener heeft het recht om een overeenkomst te weigeren en de (toegang tot de) virtuele valuta voor bepaalde afnemers te blokkeren of te beëindigen.

Artikel 4 Afnemer

1. De afnemer heeft geen bevoegdheid om vanaf de totstandkoming van de overeenkomst gedurende zeven werkdagen te ontbinden, omdat de dienst onmiddellijk en onherroepbaar aanvangt en wel bij verzending van de virtuele valuta.

Artikel 5 Betaling

1. De afnemer betaalt voorafgaand aan het ontvangen van de virtuele valuta het verschuldigde bedrag.
2. Betaling vindt plaats via de website van de dienstverlener door keuze van één van de betaalmiddelen.
3. Koper verklaart eigenaar te zijn dan wel toestemming te hebben van de eigenaar van het betaalmiddel zoals onder meer credit / debit card of prepaid-kaart.
4. De dienstverlener levert een financiele dienst en is derhalve vrijgesteld van BTW. Alle genoemde prijzen zijn derhalve BTW-vrij.

Artikel 6 Chargebacks en Fraude

1. Indien koper een betaling terugdraait ("chargeback") om welke reden dan ook, ontstaat direct weer een vordering van de dienstverlener op de koper ter grootte van de teruggedraaide betaling(en).
2. Indien koper een betaling terugdraait ("chargeback") om welke reden dan ook, rapporteert dienstverlener dit aan de virtuele wereld, wat in de meeste gevallen leidt tot blokkering van het account in the virtuele wereld.
3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om betalingen van koper eerst te verrekenen met een vordering op de koper (bijvoorbeeld als gevolg van het terugdraaien van een betaling door koper) alvorens volgende orders (deels) uit te voeren.

Artikel 7 Levering

1. Aangekochte virtuele valuta wordt geleverd via elektronische overdracht door gebruik te maken van de virtuele wereld payment gateway.
2. De virtuele valuta wordt geleverd aan de bij de overeenkomst aangegeven Avatarnaam.
3. Dienstverlener spant zich in deze te leveren binnen 1 uur na ontvangst van de betaling.
4. Indien levering niet mogelijk is, wordt binnen 24 uur contact opgenomen met de afnemer.
5. Als er openstaande betalingen aanwezig zijn als gevolg van charge backs of andere acties van de koper zal de levering voor nieuwe orders uitgesteld worden tot een oplossing is geaccepteerd door zowel koper als verkoper.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade als gevolg van de aanschaf van de virtuele valuta, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
2. Meer specifiek is de dienstverlener niet aansprakelijk voor de gevolgen van door afnemer aangeleverde foutieve gegevens, zoals onder meer een foutieve Avatarnaam.
3. Mocht desondanks aansprakelijkheid komen vast te staan, dan is deze altijd beperkt tot het bedrag van de overeenkomst in Euro.

Artikel 9 Privacy

1. Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst(en) en betaling hiervoor, wordt informatie over de afnemer verzameld. Deze informatie kan onder meer bestaan uit persoonsgegevens, bank(pas)gegevens, creditcardgegevens etc.
2. De afnemer verleent toestemming aan de dienstverlener om deze informatie te verzamelen, en indien in het kader van de overeenkomst of op grond van dringende en gewichtige redenen nodig, uit te wisselen met derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten genoemd in artikel 1.3 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die zullen opkomen naar aanleiding van deze voorwaarden of in verband met de uitvoering van de overeenkomst, zullen uitsluitend in eerste aanleg worden berecht door de president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Indien er verschillen zijn tussen de Nederlandse en vertaalde versies is de Nederlandse versie leidend.

Referenctie:: AVI-2012.1
Ingangsdatum: 1 januari 2012

--- EIND

De voorwaarden voor aankopen door XKZ Exchange van creators/developers, zijn hier te vinden.